Bài tập Tiếng Anh Lớp 7 - Tập 2 - Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

Bài tập Tiếng Anh Lớp 7 - Tập 2 - Bùi Văn Vinh (Có đáp án)

1. It indicating distance (Dùng it để nói về khoảng cách)

 Chúng ta sử dụng it để chỉ khoảng cách giữa hai người, vật, địa điểm.

 a. Form

 Ví dụ:

 How far is it from the supermarket to the museum?

 It is two kilometres.

 How far is it from the post office to the bank?

 It is one kilometre.

 2. Used to + Vinf (cấu trúc used to + Vinf)

 Chúng ta sử dụng used to + Vinf để diễn tả một hành động hoặc một thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ và bây giờ không còn nữa.

 a. Form

 Ví dụ:

 He used to walk to school when he was ten years old.

 Mary didn’t use to go swimming every weekend when she was little.

 

doc 22 trang bachkq715 16/04/2021 17631
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Tiếng Anh Lớp 7 - Tập 2 - Bùi Văn Vinh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI LỢI
BÀI TẬP CUỐI TUẦN
TIẾNG ANH
LỚP 7 - TẬP 2
CÓ ĐÁP ÁN
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
LỜI NÓI ĐẦU
	Các em học sinh thân mến!
	Các em đang cầm trên tay một trong những cuốn sách hay nhất và quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Anh của mình. Đó là cuốn sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 7 tập 2. Cuốn sách được ra đời với bao công sức của tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Cuốn sách được chia theo các đơn vị bài học và bám sát chương trình học tập trên lớp của các em. Đây là một tài liệu cực kỳ hữu ích nhằm giúp các em ôn tập, củng cố và nâng cao vốn tiếng Anh của mình.
Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:
	- Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học
	- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.
	- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh của các em.
	Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.
	Lời cuối cùng, chúng tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới độc giả, tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và các quý thầy cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình biên soạn tài liệu quý báu này. Chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý chân thành nhất của các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo để lần tái bản sau cuốn sách sẽ đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn. Trân trọng!
Unit
7
TRAFFIC
WEEK 1
 A 	THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE
❶	PRONUNCIATION
	Âm /e/
	/e/ là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm /e/ ta mở miệng vừa phải, hàm dưới hạ xuống một chút và môi thả lỏng.
	Âm /eɪ/ 
	/eɪ/ là một nguyên âm đôi. Để phát âm âm /eɪ/ ta phát âm hơi kéo dài từ /e/ dần dần chuyển đến và kết thúc tại /ɪ/.
	Các em thực hành phát âm các từ và các câu sau:
/e/
/eɪ/
check /tʃek/
head /hed/
scent /sent/
met /met/
bell /bel/
member /'membǝr/
jealous /'dʒelcs/
ready /'redi/
many /'meni/
breakfast /'brekfǝst/
h /eɪtʃ/
eight /eɪt/
rain /reɪn/
plane /pleɪn/
wait /weɪt/
later /'leɪtǝr/
tasty /'teɪsti/
danger /'deɪndʒǝr/
explain /ɪk'spleɪn/
exchange /ɪks'tʃeɪndʒ/
Send his friend a letter!
/send hɪz frend ǝ 'letǝr/
Let's rent a tent.
/lets rent ǝ tent/
Ben never gets upset.
/ben nevǝr gets ʌp'set/
Fred said it again and again.
/fred sed ɪt ǝ'gen ǝn ǝ'gen/
Peg slept from six until ten and then left.
/peg slept frǝm sɪks ʌn'tɪl ten ǝn ðen left/
He came a day later.
/hi keɪm a deɪ 'leɪtǝr/
It was the grey day in May.
/ɪt wǝz ðǝ greɪ deɪ ɪn meɪ/
Is this the way to the station?
/ɪs ðɪs ðǝ weɪ tǝ ðǝ 'steɪfn/
We pray the grey day will go away.
/wi preɪ ðǝ greɪ deɪ wɪl gǝʊ ǝ 'weɪ/
Wait at the gate, I'll be there at eight.
/weɪt ǝt ðǝ geɪt aɪl bi ðeǝr ǝt eɪt/
❷	VOCABULARY
ENGLISH
TYPE
PRONUNCIATION
VIETNAMESE
vehicle
n
/ˈviːəkl/
phương tiện
helicopter
n
/ˈhelɪkɒptə(r)/
máy bay trực thăng
tricycle
n
/ˈtraɪsɪkl/
xe đạp 3 bánh
circle
n
/ˈsɜːkl/
vòng tròn
triangle
n
/ˈtraɪæŋɡl/
hình tam giác
helmet
n
/ˈhelmɪt/
mũ bảo hiểm
railway station
n
/ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/
nhà ga
roof
n
/ruːf/
mái nhà
lane
n
/leɪn/
ngõ
pavement
n
/ˈpeɪvmənt/
vỉa hè
seat belt
n
/siːt belt/
thắt lưng
driving licence
n
/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /
giấy phép lái xe
road sign
n
/rəʊd saɪn/
biển báo giao thông
traffic light
n
/ˈtræfɪk laɪt/
đèn giao thông
traffic jam
n
/ˈtræfɪk dʒæm/
sự tắc đường
traffic rule
n
/ˈtræfɪk ruːl/
luật giao thông
rush hour
n
/ˈrʌʃ ˈaʊə(r)/
giờ cao điểm
speed 
n
/spiːd ˈlɪmɪt/
tốc độ giới hạn
zebra crossing
n
/ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ/
vạch sang đường cho người đi bộ
bumpy
adj
/ˈbʌmpi/
bì bõm, lầy lội
illegal
adj
/ɪˈliːɡl/
bất hợp pháp
right-handed
adj
/ˌraɪt ˈhændɪd/
bên tay phải
prohibitive
adj
 /prəˈhɪbətɪv/
ngăn ngừa, ngăn cấm
safe
adj
/seɪf/
an toàn
safety
n
/seɪfti/
sự an toàn
park
n
/pɑːrk/
công viên
reverse
adj
/rɪˈvɜːrs/
ngược, ngược chiều
obey
v
/əˈbeɪ/
tuân lệnh, vâng lời
warn
v
/wɔːrn/
cảnh báo
ride a bike
v
/raɪd ə baɪk/
đạp xe đạp
drive a car
v
/draɪv ə kɑː(r)/
lái xe ô tô
fly a plane
v
/flaɪ ə pleɪn/
lái máy bay
sail a boat
v
/seɪl ə bəʊt/
chèo thuyền
get on the bus
v
/ɡet ɒn ðə bʌs/
lên xe buýt
get off the train
v
/ɡet ɒn ðə treɪn/
xuống tàu
❸	GRAMMAR
	1. It indicating distance (Dùng it để nói về khoảng cách)
	Chúng ta sử dụng it để chỉ khoảng cách giữa hai người, vật, địa điểm.
	a. Form
(?) How far is it from + place 1 + to + place 2?
(+) It is (+ about) + distance.
	Ví dụ:
	How far is it from the supermarket to the museum?
	It is two kilometres.
	How far is it from the post office to the bank?
	It is one kilometre.
	2. Used to + Vinf (cấu trúc used to + Vinf)
	Chúng ta sử dụng used to + Vinf để diễn tả một hành động hoặc một thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ và bây giờ không còn nữa.
	a. Form
	(+)	S + used to + V-inf
(-)	S + didn’t use to + V-inf
(?)	Did + S + use to + V-ing ?
	Ví dụ:
	He used to walk to school when he was ten years old.
	Mary didn’t use to go swimming every weekend when she was little.
	Did you use to cook when you were a student?
 B PRACTICE
Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
	1.	A. gate	B. sensitive	C. date	D. fate
	2.	A. rain	B. they	C. bread	D. lake
	3.	A. anyone	B. many	C. head	D. safe
	4.	A. translation	B. dead	C. tender	D. measure
	5.	A. obey	B. leather	C. train	D. paint
	6.	A. breakfast	B. nation	C. afraid	D. preparation
	7.	A. stretch	B. jealous	C. neighbor	D. November
	8.	A. eight	B. invasion	C. play	D. member
	9.	A. liberation	B. eleven	C. heavy	D. steady
	10.	A. wait	B. grey	C. pleasure	D. weight
Exercise 2: Divide the words into two columns: /e/ or /ei/.
heavy
men
tomato
hence
bell
came
pleasure
later
extend
may
card
gel
way
cheque
draught
station
heart
dead
guard
away
pray
wait
ten
eight
bread
shell
shade
invader
race
hell
pay
start
leather
father
sharpen
aunt
sense
large
raise
terrace
/e/
/eı/
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
Exercise 3. a: Look at the pictures and complete the phrases under them.
1. bus s_ _ _
2. c_ _ _ _ lane
3. driving l_ _ _ _ _ _
4. r_ _ _ _ _ _ station
5. seat b_ _ _
6. s_ _ _ _ limit
7. traffic l_ _ _ _
8. t_ _ _ _ _ _ rule
9. train t_ _ _ _ _
10. z_ _ _ _ crossing
Exercise 3. b: What is this?
	1.	A road vehicle with an engine and four wheels that can carry a small number of passengers. What’s this?
	It’s a/ an	
	2.	A road vehicle with two wheels that you ride by pushing the pedals with your feet. What’s this?
	It’s a/ an	
	3.	A flying vehicle with wings and one or more engines. What’s this?
	It’s a/ an	
	4.	A road vehicle with two wheels, driven by an engine. What’s this?
	It’s a/ an	
	5.	A large vehicle for carrying heavy loads by road. What’s this?
	It’s a/ an	
Exercise 4: Put the phrases under the correct road signs.
parking
no parking
no cycling
no right turn
zebra crossing
speed limit
no left turn
hospital ahead
1 ..............................
2 ..............................
3 ..............................
4 ..............................
5 ..............................
6 ..............................
7 ..............................
8 ..............................
Exercise 5: Choose the best option to fill in the blank.
	1.	There used to be fewer people and .................. on the roads.
	A. roofs	B. helmets	C. helicopters	D. vehicles
	2.	Do you know the .................. in the UK is to keep to the left?
	A. traffic light	B. traffic rule	C. traffic jam	D. speed limit
	3.	It is dangerous to ride a motorbike without a ..................	
	A. helmet	B. triangle	C. tricycle	D. circle
	4.	In Hanoi, during rush hour, some road users ride their motorbikes on the ..................
	A. driving licence	B. lane	C. pavement	D. seat belt
	5.	Traffic is terrible during the .................. when everyone is in a hurry to get to work or come back home.
	A. traffic light	B. road sign	C. traffic rule	D. rush hour
	6.	The ................ for motorcycles is 40 km/h in towns and 60 km/h outside urban areas.
	A. speed limit	B. driving licence	C. traffic rule	D. traffic light
	7.	You must .................. the traffic rules in order to avoid accidents.
	A. park	B. obey	C. reverse	D. warn
	8.	It takes us more than three hours to drive across those .................. roads.
	A. wide	B. safely	C. right-handed	D. bumpy
	9.	You need a driving licence to	..................
	A. drive a car	B. ride a bike	C. get on the bus	D. get off the train
	10.	The large supermarkets in Vietnam often let you .................. free.	
	A. park	B. obey	C. warn	D. find
	11.	Some vehicles beep when they .................. to warn those behind.
	A. ride	B. reverse	C. drive	D. sail
	12.	After school, children queue up and wait for the bus .................. on the pavement in front of the school.
	A. safe	B. bumpy	C. safety	D. safely
Exercise 6: Changed into negative and interrogative form.
	1.	They used to play tennis twice a week.
	2.	I used to go to the gym three times a week.
	3.	Tennis used to be a sport for rich people only.
	4.	My father used to take me to see soccer games on Saturday.
	5.	He used to buy a new tennis racket.
Exercise 7: Rewrite the sentences with "used to".
	1.	They often went to Da Lat in the summer.
	2.	We usually played soccer in the past.
	3.	I got up earlier when I had work.
	4.	Tom did his homework in the evening.
	5.	Lan wrote to Mary twice a month.
	6.	He worked at night when he worked in the supermarket.
	7.	Did they watch TV in the past?
	8.	She played badminton in her free time.
	9.	They went swimming in the afternoon in 1990.
	10.	He was a doctor in that hospital.
Exercise 8: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past. (1)
	1.	I (see) .................. Marcus at the library working hard. He told me to say hello to you.
	2.	She (be) ....................... a lot happier, but then she lost her job.
	3.	There (be) ....................... three restaurants in this town, but two closed down leaving only one.
	4.	If you look over there, you can see the field where they (fight) ....................... the Battle of Harris Hill in 1509.
	5.	Did you (take) ....................... a lot of photos when you were in Moscow last year?
	6.	How many hours a day did you (go) ....................... to school when you were ten?
	7.	Children never (talk) ....................... so aggressively to their parents. It’s terrible!
	8.	Soldiers (build) ....................... this bridge near the end of the Second World War.
	9.	Your mother (have) ............................... a Yorkshire Terrier when she was a young girl, didn’t she?
	10.	When I was five, I (be) ....................... able to do incredible gymnastics. Now I can’t even touch my toes.
Exercise 9: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past. (2)
	1.	I (not play) ................................... computer games when I was a child, but now I (play) ................................... a lot of games in the evening.
	2.	Mike (not smoke) ................................... before going to the army.
	3.	There (be) ................................... three parks in our village, but now there (be) ................................... only one.
	4.	Murat (like) .................................. cheeseburgers, but now he (eat) .................................. healthy food.
	5.	She (not cook) ................................... before she got married, but now she (cook) ................................... everything.
	6.	Alex (not have) ............................. a mobile phone, but now he (send) .............................. text messages easily.
	7.	When I was single, I (have) ................................... big parties in my house, but now I (watch) ................................... TV in the evenings.
	8.	When I was in Vietnam, I (watch)	 ................................... football matches at the stadium. Now I (watch) ................................... on TV every weekend.
	9.	A: you (drink) ........................... a glass of milk every morning when you were a child?
	B: Yes, I did, but now I (drink) ................................... a cup of coffee every morning.
	10.	My sister (love) ............................... classical music, but she (hate) .............................. it when she was younger.
Exercise 10: Choose the best answer to complete these following sentences.
	1.	Astronauts ................. in their spaceship, but they frequently work outside now.
	A. were used to stay	B. used to stay
	C. were staying	D. had used to stay
	2.	People ................. that the earth is round before.
	A. were not used to believe	B. used to believing
	C. would not use to believe	D. did not use to believe
	3.	Tuberculosis ................. incurable before.
	A. use to be thought	B. used to be thought
	C. used to think	D. use to think
	4.	Formerly babies ................. of whooping cough.
	A. have died	B. used to die
	C. would die	D. both B and C
	5.	These city girls are used ................. in the field.
	A. to work	B. used to lie
	C. would like	D. to working
	6.	Newton ................. scientific books when being a boy.
	A. used to read	B. has read
	C. had read	D. bad been reading
	7.	I am sorry I am not ................. fast.
	A. used to drive	B. used to driving
	C. use to drive	D. use to driving
	8.	Frank used to work in a small shop. He .................
	A. doesn’t any more	B. still does
	C. is now	D. had never done anything else
	9.	I ................. in Jakarta. I’ve lived here all my life.
	A. am used to living	B. used to living
	C. use to live	D. am used to live
	10.	Jane ................. for the telephone company, but now she has a job at the post office.
	A. used to working	B. used to work
	C. is used to working	D. am used to work
	11.	This work doesn’t bother me. I ................. hard. I’ve worked hard all my life.
	A. used to working	B. used to work
	C. am used to working	D. am used to work
	12.	Dick ................. a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his wife didn’t like it.
	A. used to having	B. is used to having
	C. was used to having	D. used to have
	13.	When I was a child, I ................. anyone 40 was old.
	A. used to think	B. was used to thinking
	C. used to thinking	D. was used to think
Exercise 11: Reorder the words to make correct sentences.
	1.	is/ to/ it/ from/ How far/ the hospital?/ the park
	2.	is/ from/ three/ It/ here./ kilometers
	3.	it/ the/ Is/ to/ the/ far/ library?/ from/ supermarket
	4.	is/ National Museum?/ the/ Where
	5.	is/ The National Park/ from/ kilometers/ the University./ five
	6.	is/ to/ 200/ It/ from/ Nghe An/ nearly/ Hanoi./ kilometers
	7.	offices/ near/ Is/ post/ any/ here?/ there
	8.	here/ It/ from/ is/ minute/ walk/ to/ five/ the/ parking lot./ just / a
	9.	is/ row/ from/ the first/ to/ second/ the/ centimeters/ row./ It/ 30
	10.	house/ My/ so/ is/ school,/ I/ walk./ my/ near
Exercise 12: Write in full sentences.
	1.	It/ be/ about/ two kilometers/ my parents’ offices/ my school.
	2.	be/ your grandfather’s house/ near/ here?
	3.	How far/ your house/ National Library?
	4.	be/ there/ a/ health center/ near/ here?
	5.	What/ be/ distance/ between/ first row/ second row?
	6.	It/ be/ 20 centimeters/ my bed/ my desk.
	7.	How far/ be/ it/ Lan’s house/ Mai Anh’s house?
	8.	you/ live/ near/ here?
	9.	be/ it/ 1000 kilometers/ Hanoi/ Ho Chi Minh City?
	10.	Where/ be/ the Summer Restaurant?
 B PRACTICE
Exercise 1: Choose the word which has the different part of syllable stress position.
	1.	A. cannon 	B. chaos	C. culture	D. direct
	2.	A. Easter	B. festive	C. rename	D. harvest
	3.	A. highlight	B. enjoy	C. reverse	D. review
	4.	A. invest	B. major	C. perform	D. machine
	5.	A. leather	B. account	C. adapt	D. decide
	6.	A. answer	B. believe	C. rely	D. decrease
	7.	A. police	B. result	C. correct	D. traffic
	8.	A. funny	B. pretty	C. lucky	D. alone
	9.	A. breakfast	B. pepper	C. hotel	D. ticket
	10.	A. parade	B. copy	C. replace	D. arrive
Exercise 2: Divide the words into two columns.
	release	borrow	agree	people	ruler
	defeat	pleasure	attack	rapid	demand
	suggest	believe	leaver	destroy	money
	ancient	alive	person	system	machine
	species	creamy	across	prepare	pirate
	deny	police	surround	invent	confide
	canal	paper	sentence	possess	river
	happen	appoint	retire	purpose	damage
Stress on the 1st syllable
Stress on the 2nd syllable
................................. .................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Exercise 3: Choose the best option to fill in the blank.
	1.	During the .................., there are thousands of samba dancers with very beautiful costumes performing on the streets.
	A. Mid-autumn festival	B. Carnival
	C. Easter	D. Halloween
	2.	.................. is part of the Thai New Year. People throw buckets of water on each other to wish for luck.
	A. Mid-autumn festival	B. Easter
	C. Thanksgiving	D. Water Festival
	3.	What I like about festivals is that they show the .................. values of different communities.
	A. Carnival	B. culture	C. cultural	D. parade
	4.	Turkey is one of the ..................foods at Thanksgiving in the US.
	A. Easter	B. serious	C. culture	D. traditional
	5.	Many Vietnamese people are very .................. and there are lots of things to do and not to do during Lunar New Year.
	A. superstitious	B. seasonal	C. celebratory	D. festive
	6.	In America, Halloween is one of the two most important .................. holidays of the year.
	A. celebratory	B. religious	C. culture	D. parade
	7.	After the ................., people often stay at home to play cards or chat together.
	A. feast	B. cranberry	C. jet	D. lantern
	8.	Swimming ................ help protect your eyes and allow you to see better underwater.
	A. gravy	B. turkey	C. goggles	D. stuffing
	9.	British farmers celebrated the end of the .................. with a big meal to give thanks to God.
	A. cranberry	B. chaos	C. highlight	D. harvest
	10.	The Mid-autumn festival is an occasion for children to play with traditional toys, especially star	..................
	A. feast	B. lanterns	C. stuffing	D. jet
	11.	A bull jumped into the stands in Tafalla, Spain and created the ..................
	A. harvest	B. turkey	C. chaos	D. stuffing
	12.	Every May, the capital of Canada, Ottawa .................. the world’s largest tulip festival which attracts more than 500,000 tourists to come and see. 
	A. hosts	B. takes place	C. decorates	D. goes
Exercise 4: Put the words under the correct pictures.
Jesus	bunny	cross	fireworks
Santa Claus	Christmas stocking	Witch	Christmas tree
ghost	Christmas candy	Chung cake	Easter egg
Parallel sentences	Jack-o-lantern	Kumquat tree	Bat
1 ..............................
2 ..............................
3 ..............................
4 ..............................
5 ..............................
6 ..............................
7 ..............................
8 ..............................
9 ..............................
10 ............................
11 ............................
12 ............................
13 ............................
14 ............................
15 ............................
16 ............................
Exercise 5: Put the words in Exercise 4 into the correct column.
Christmas
Halloween
Easter
New year
................................. .................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
................................. .................................
.................................
.................................
Exercise 6: Choose the best option to complete the sentence.
	1.	................. are you doing? - I’m reading a book.
	A. Whom	B. Who	C. Whose	D. What
	2.	................. coffee is this? – It’s mine.
	A. Who	B. Which	C. Whose	D. What
	3.	................. of these problems are you most interested in?
	A. Who	B. Whom	C. Which	D. What
	4.	................. do you know about this subject, and who taught it to you?
	A. Which	B. Who	C. What	D. Whom
	5.	................. is responsible for the accident?
	A. Whose	B. Who	C. Which	D. Whom
	6.	................. children are they? - The Browns’.
	A. Whose	B. Which	C. Whom	D. Who
	7.	................. doesn’t understand what the teacher has explained?
	A. Which	B. Whose	C. Who	D. What
	8.	................. is the weather like today?
	A. What	b. Who	C. Which	D. Whose
	9.	................. the longest river in the world: the Amazon or the Nile?
	A. Whom	B. What	C. Who	D. Which
	10.	With ................. did you go to the seaside?
	A. who	B. whom	C. what	D. which
Exercise 7: Complete the questions with suitable question words.
	1.	.................... time is it? – 7 o’clock.
	2.	.................... old are you? – Thirteen years old.
	3.	.................... do you live with? – My parents.
	4.	.................... is your birthday? – April 28th
	5.	.................... is your favorite subject? – Maths.
	6.	.................... book is yours? – Mr Tom’s
	7.	.................... is your name? – Dai Loi.
	8.	.................... are your parents now? – In Ha Noi.
	9.	.................... is your best friend? – Linda.
	10.	.................... is your favorite color? – Blue.
Exercise 8: Put the words in the correct order.
	1.	she/ go/ How/ yesterday?/ did/ to/ school/ – By/ bike./
	2.	buy/ Where/ this/ did/ he/ hat?/ – the/ In/ supermarket./
	3.	your/ did/ it/ How long/ finish/ to/ take/ you/ homework?/ – Two/ hours./
	4.	do/ need/ a/ Why/ phone card?/ you/ – I/ need/ parents./ to/ phone/ Because/my/
	5.	is/ Lai Chau/ How far/ to/ it/ from/ Hanoi/? – 3 kilometres.
	6.	did/ see/ last/ Who/ night?/ you/ – old/ friend,/ My/ Tom./
	7.	neighbor/ What/ give/ did/ her/ her?/ – A/ flower./ bunch/ of/
	8.	did/ return/ When/ to/ they/ America?/ – Yesterday.
	9.	Mr. Robinson/ What/ did/ buy?/ – An/ dictionary./ English/
MỤC LỤC

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_tieng_anh_lop_7_tap_2_bui_van_vinh_co_dap_an.doc