Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 7 (Có ma trận và đáp án)

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 7 (Có ma trận và đáp án)

Câu 1(2,5đ’): Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

9 7 9 10 7 9 9 9 9 8

10 10 9 10 9 9 9 9 10 8

10 10 8 8 10 8 7 9 9 9

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu lần?

b. Lập bảng tấn số và rút ra nhận xét.

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

Câu 2(2đ’): Cho đơn thức:

a. Thu gọn đơn thức A rồi tìm bậc của nó.

b. Xác định phần hệ số và phần biến của đơn thức thu gọn.

c. Tính giá trị của đơn thức A khi

Câu 3(2đ’): Cho hai đa thức:

a. Tìm bậc của đa thức A và đa thức B?

b. Tính P = A + B

c. Tìm đa thức Q biết Q + A = B

d. Tính giá trị của đa thức Q biết:

Câu 4(3,5đ’): Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ tại M

a. Chứng minh: .

b. Vẽ tại D, vẽ tại E. Chứng minh:

c. Chứng minh: cân tại A để rồi suy ra DE//BC.

d. Chứng minh:

 

doc 5 trang sontrang 9291
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 7 (Có ma trận và đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 Cấp độ
Câu 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Câu 
 Điểm 
Câu: 1a
 Điểm: 0,5
Câu: 1b
 Điểm: 1,0
Câu: 3b
 Điểm: 0,5
Câu: 4d
 Điểm: 0,5
Câu 
 Điểm 
Câu: 2a
 Điểm: 1,0
Câu: 1c
 Điểm: 1,0
Câu: 3c
 Điểm: 0,5
Câu 
 Điểm 
Câu: 2b
 Điểm: 0,5
Câu: 2c
 Điểm: 0,5
Câu: 4abc
 Điểm: 3,0
Câu 
 Điểm 
Câu: 3a
 Điểm: 0,5
Câu: 3d
 Điểm: 0,5
Tổng số câu 
 Tổng số điểm
Số câu: 4
 Số điểm: 2,5
Số câu: 4
 Số điểm: 3,0
Số câu: 5
 Số điểm: 4,0
Số câu: 1
 Số điểm: 0,5
Họ và tên :..............................	
Lớp: 7	 TIẾT 49,50: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 Thời gian: 90phút
 Điểm 
Lời phê của thầy 
Ý kiến của PHHS
ĐỀ BÀI
Câu 1(2,5đ’): Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:
9
7
9
10
7
9
9
9
9
8
10
10
9
10
9
9
9
9
10
8
10
10
8
8
10
8
7
9
9
9
a. Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu lần?
b. Lập bảng tấn số và rút ra nhận xét.
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
Câu 2(2đ’): Cho đơn thức: 
a. Thu gọn đơn thức A rồi tìm bậc của nó.
b. Xác định phần hệ số và phần biến của đơn thức thu gọn.
c. Tính giá trị của đơn thức A khi 
Câu 3(2đ’): Cho hai đa thức: 
a. Tìm bậc của đa thức A và đa thức B?
b. Tính P = A + B
c. Tìm đa thức Q biết Q + A = B
d. Tính giá trị của đa thức Q biết: 
Câu 4(3,5đ’): Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ tại M
a. Chứng minh: .
b. Vẽ tại D, vẽ tại E. Chứng minh: 
c. Chứng minh: cân tại A để rồi suy ra DE//BC.
d. Chứng minh: 
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1(2,5đ’): 
a. Dấu hiệu là: Số điểm của một xạ thủ bắn súng	(0,5 đ’)
b. Lập bảng tần số	(1,0 đ’)
Giá trị (x)
7
8
9
10
N= 30
Tần số (n)
3
5
14
8
Tích (x.n)
21
40
126
80
Tổng: 267
c. Tính số trung bình cộng: và 	(1,0 đ’)
Câu 2(2đ’): 
Thu gọn đơn thức 	(0,5 đ’)
 có bậc là 8.	(0,5 đ’)
Đơn thức: có hệ số là: và phần biến là: 	(0,5 đ’)
Khi thì 	(1,0 đ’)
Câu 3(2đ’): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 
a. Tìm bậc của đa thức A và đa thức B đều bắng 2
b. Tính: 	 
 	(0,5 đ’)
c. Ta có đa thức: 
	 	(0,5 đ’)
d. Khi: thì 
 	(0,5 đ’)
Câu 4(3,5đ’): Hình vẽ bên
Xét hai tam giác vuông: 
Có 	(0,5 đ’)
Nên 	(0,5 đ’)
b. Từ 
 Xét hai tam giác vuông: 
Có 	(0,5 đ’)
Nên 	(0,5 đ’)
Từ 
do AB = AC (gt) nên cân tại A 	(0,5 đ’)
suy ra (hai góc ở đáy) nên 	
Mặt khác cân tại A suy ra nên 	(0,25 đ’)
Do đó (đồng vị). Vậy DE//BC. 	(0,25 đ’)
d. Áp dụng định lí Pytago vào ta có: 
 Áp dụng định lí Pytago vào ta có: 
 Mà Từ 	(0,25 đ’)
 Từ (1), (2) và (3) suy ra 
 hay: 	(0,5 đ’)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_co_ma_tran_va_dap_an.doc