Đề thi môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 - Năm học 2020-2021 - Trường Marie Curie

Đề thi môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 - Năm học 2020-2021 - Trường Marie Curie

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)

 a) b)

 c) d)

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x:

 a) b)

 c )

Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.

 

docx 10 trang bachkq715 10750
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 - Năm học 2020-2021 - Trường Marie Curie", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MARIE CURIE
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):
Bài 2. (3 điểm) Tìm biết:
a) 	b) 	
c) 	d) 
Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.
Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng 
a) Tính 
b) Chứng minh 
c) Chứng minh 
Bài 5. (1 điểm) 
a) Tìm biết: 
b) Cho là các số khác 0 sao cho Tính giá trị của biểu thức:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
	 QUẬN HÀ ĐÔNG	 Năm học 2019-2020
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Môn : TOÁN 7
	Thời gian làm bài : 60 phút
	 ( Không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chọn chữ cái đúng đứng trước của câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
Câu 1: Nếu x2 = 3 thì x bằng :
9 hoặc -9 	B. hoặc -	C.	D. 
Câu 2 : Cho đẳng thức ab=3.6. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai :
	B. 	C.	D. 	
Câu 3 : Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 7,69953 là :
7,7	B.7,690	C.7,699	D. 7,6
x = 700
x = 1320
x = 660
x = 480
Câu 4 : cho hình vẽ biết a//b, thì :
 1100	 1320
	700	
II. TỰ LUẬN
Bài 1 : (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
a) A = 	b) 
Bài 2 : (3,5 điểm) Tìm x,y biết :
a) 18.3x-2 + 3x = 243	 b) 	 c) và 3x – 2y = 26
Bài 3 : (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết 
Chứng minh xx’//yy’	
Tính góc và cho biết đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng BC không ?
Bài 4 : (0,5 điểm) Tìm x,y,z biết x + y + z ≠ 0 và 
-----------Hết-------
PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)
 a) b) 
 c) d) 
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x:
 a) b) 
 c ) 
Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.
Bài 4. (3,0 điểm)
Cho hình vẽ bên
Biết ; 
a) Chứng minh: m // n
b) Tính số đo 
c) Chứng minh: 
d) Gọi Bx và Dy lần lượt là tia phân giác của 
Chứng minh: Bx // Dy
Bài 5 (0,5 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: 
Tính giá trị biểu thức 
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính là:
A. 	B.	C.	D. 
Câu 2: Giá trị x trong đẳng thức là:
A.	B.	C.	D.
Câu 3: Cho . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng:
A. 	 B.	C. 	D.
Câu 4: Kết quả phép tính là 
A. 	B.	C.	D. 
Bài 2: Các khẳng định sau Đúng hay Sai?
Câu 1: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng vẽ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho
Câu 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
Câu 3: Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía có số đo lần lượt là và thì 
Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng thì vuông góc với đoạn thẳng đó.
II.Tự luận (8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Tính hợp lý nếu có thể:
	b. 
c. 
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết
	b. 	c. 
Bài 3(2 điểm): Trong đợt thi đua giành hoa diểm tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, số điểm tốt (từ 9 điểm trở lên) của ba lớp7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với và . Biết số điểm tốt của hai lớp 7A và 7C nhiều hơn hai lần số điểm tốt của lớp 7B là 36 điểm. Tính số điểm tốt của mỗi lớp.
Bài 4(2,5 điểm). Cho có tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Bx sao cho . Tia Bx cắt đường thẳng AC tại E.
a) Chứng minh .
b) Vẽ . Tính số đo góc FAD?
c) Chứng minh 
Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của 
PHÒNG GD & ĐT
QUẬN HÀ ĐÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 60 phút
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
Câu 1. Nếu thì x2 có giá trị là:
A. 8	B. 2	C. 64	D. ±64
Câu 2. Cho . Tỉ lệ thức nào dưới đây sai? 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Cho hình vẽ và biết a // b, thì: 
II. TỰ LUẬN (9 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:
A = 	b) B = 
Bài 2. (3,5 điểm) Tìm x, y biết:
 	b) 	c) và 
Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết Ax // By, , 
Tính góc 
Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính 
Bài 4. (1 điểm) Cho 4 số khác 0 và thỏa mãn: và 
Chứng minh rằng: 
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1. Kết quả của phép tính là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Giá trị của x thỏa mãn là: 
A. 2 và 	B. – 2 và 	C. và 0	D. 
Câu 3. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c vuông góc với b khi:
c ⊥ a
c cắt a
c // a
c trùng với a
Câu 4. Cho hình vẽ, a // b nếu: 
II. Phần tự luận (8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:
 	b) c) 
Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết:
 	b) 	c) 
Bài 3 (2 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 32m, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là . Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.
Bài 4 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC, ; . Kẻ tia Ax là tia đối của tia AB. Vẽ tia Ay song song với BC và tia Ay nằm giữa hai tia Ax, AC. 
Tính 
Tính Chứng minh tia Ay là tia phân giác của 
Bài 5 (0,5 điểm). Cho a + c = 2b và 2bd = c(b + d) (với b, d khác 0).
Chứng minh .
PHÒNG GD & ĐT
QUẬN HÀ ĐÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 60 phút
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điêm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm)
Câu 1. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Cho giá trị của bằng:
10	B. 9	C.7	D. 5
Câu 3. Nếu thì có giá trị là:
 	B. 12	C. 	D.36
Câu 4. Cho hình vẽ và biết AB // CD thì
 	B. 	
C. 	D. 
TỰ LUẬN (9 điểm)
Bài 1. (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức một cách hợp lí:
Bài 2. (3 điểm) Tìm biết:
 	 	 và 
Bài 3. (2 điểm) Cho hình vẽ:
Hãy xét xem AB có song song với EF hay không?
Qua E kẻ Ex là tia phân giác của góc CEF, 
Ex cắt CD tại M. Tính góc EMC. 
Bài 4. (1 điểm) Chứng minh rằng nếu thì:
PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 1
ĐỀ KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn kiểm tra: TOÁN 7
Thời gian làm bài: (90 phút)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.
Câu 1. Cho giá trị của bằng:
10	B. 5	C. 20	D. 4
Câu 2. Kết quả của phép tính là:
1 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Nếu và thì:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
Hai góc đồng vị phụ nhau	B. Hai góc trong cùng phía bù nhau
C. Hai góc so le trong bù nhau	D. Cả ba ý trên đều sai
PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm).
Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
 	b) c) d) 
Bài 2 (1,5 điểm) Tìm , biết:
 	b) 	c) 
Bài 3 (2 điểm)
	Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.
Bài 4 (3 điểm) 
Cho hình vẽ bên, biết rằng
DE // Ax, góc BAx bằng , góc DBC bằng 
góc BCy bằng 
Tính góc ABE
Chứng minh Cy // Ax
Chứng minh 
Bài 5 (0,5 điểm) Cho . Chứng minh rằng: 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THỊNH QUANG
ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính 36. 34. 32 là:
A. 2712	B. 312	C. 348	D. 30
Câu 2: Từ tỉ lệ thức () ta có thể suy ra:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Nếu thì x bằng:
 	B. 	C. 2	D.16
Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.
 	A. Nếu thì .	B. Nếu a//b; b//c thì .
C. Nếu a//b; b//c thì a//c.	 	 	D. Nếu ; b//c thì a//c.
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết: 
Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a = -16
Bài 4: (1 điểm) Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An, Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn đạt được là 75 bông hoa.
Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:
Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và Chứng tỏ .
Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTLN của: A = - |2,68 - 2x| - 5,9
------------------------Hết------------------------
PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THỊNH QUANG
ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính 36: 34: 32 là:
A. 312	B. 38	C. 3	D. 1
Câu 2: Từ tỉ lệ thức () ta có thể suy ra:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Nếu thì x bằng:
 	B. 	C. 3	D.81
Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu thì...
 	A. a và c cắt nhau	C. a và c song song với nhau
	C. a và c trùng nhau	D. a và c vuông góc với nhau.
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu có thể):
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết: 
Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết: và d - c = -42
Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6.
Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z ở hình sau:
Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb và Chứng tỏ .
Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|
------------------------Hết------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_mon_toan_lop_7_hoc_ki_1_nam_hoc_2020_2021_truong_mari.docx