Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 (Kèm đáp án)

Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 (Kèm đáp án)

Câu 1.Chọn đáp án đúng :

A. -7 N B. -7 Z C. -7 Q D. -7 Q

Câu 2. Kết quả của phép tính:

A. B. C. D.

Câu 3. Kết quả của phép tính: - 0,35 .

A. - 0,1 B. -1 C. -10 D. -100

Câu 4. Kết quả phép tính: là:

A. B. C. D.

Câu 5. Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau :

A. B. C. D.

Câu 6. Cho và x –y = -22 khi đó giá trị cặp số x , y là :

A. x = 5; y =7 B. x = 55; y = -77 C. x = 55; y = 77 D. x = -55; y = 77

Câu 7. Nếu √4=x thì x bằng

 A. 2 B: 4 C: 16 D: 8

Câu 8. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. B. C. D.

 

docx 4 trang bachkq715 9542
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì 1 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I 
Trắc nghiệm ( 3 điểm). Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Câu 1.Chọn đáp án đúng : 
A. -7 N 	 B. -7Z C. -7 Q D. -7 Q
Câu 2. Kết quả của phép tính: 
A. 	 B. C. D. 
Câu 3. Kết quả của phép tính: - 0,35 . 
A. - 0,1	 B. -1	 C. -10 	 D. -100
Câu 4. Kết quả phép tính: là: 
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu 5. Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức ta có tỉ lệ thức sau : 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Cho và x –y = -22 khi đó giá trị cặp số x , y là :
A. x = 5; y =7 B. x = 55; y = -77 C. x = 55; y = 77 D. x = -55; y = 77
Câu 7. Nếu 	4=x thì x bằng
 A. 2 B: 4 C: 16 D: 8
Câu 8. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? 	 
A. B. 	 C. D. 
Câu 9. Xem hình bên và điền vào chỗ chấm
 Góc so le trong với góc A4 là ..
 Góc đồng vị với góc A4 là ..
 Góc trong cùng phía với góc A4 là ..
 Góc B1 và góc B3 là hai góc ..
 Góc B1 và góc B4 là hai góc 
Câu 10. Cho thì x bằng
A. 2 
B. 
C. 
D. 
Câu 11. Tỉ số của a và b là 45 nếu a = 24 thì b có giá trị là:
A. 25 B. 35 C. 30 D.48
Tự luận ( 7 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 0, + |-|
c) 
Bài 2. ( 1,5điểm)
Tìm x biết 
Tìm các số x nếu 
Bài 3. (1,0 điểm). Trong đợt liên đội phát động tết trồng cây , số cây tròng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số cây mà mỗi lớp trồng được biết rằng lớp 7C trồng được nhiều cây hơn lớp 7A là 30 cây .
Bài 4. (2,5 điểm) Vẽ lại hình sau với 
Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không ? Vì sao ?
b)Tính số đo các góc B3, B1, B4 ?
c)Vẽ tia Bx là phân giác góc ABD, Bx cắt a tại E, tính số đo góc BEA?
Bài 5. (0,5 điểm) Tính: 
1 + 
HƯỚNG DẪN CHẤM
I - Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Đáp án
D
B
A
A
C
C
A
D
B2, B4, B1, đối đỉnh, kề bù
B
C
II- Tự luận
Câu
Nội dung
Điểm
Bài1
( 1,5 điểm)
 a) 13+715= 1215=45
 b) 0,4. 5 – 35+23 = 2 - 35+23 = 3015-915+ 1015 = 3115 
 c) 40:11+ 26-27.2 = 40: 11+(-1).2 
 = 40: {10.2} = 40: 20 = 2
0,5 
0,5
0,5
Bài 2
( 1,5 điểm)
23x - 12= 49
 23x= 49+ 12
 x= 1718:23 
 x= 1712
Ta có 12.x = 15.28 
=> x = 15.2812 = 35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 3 (1 điểm)
Gọi số cây trồng được của 3 lớp lần lượt là a, b, c ( a, b, c ∈ N*)
Do số cây trồng được của 3 lớp lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5 nên 
 a3=b4 =c5 . 
Số cây lớp 7C trồng được nhiều hơn số cây lớp 7A là 30 cây nên
 c- a = 30
Theo TCDTSBN có:
a3=b4=c5=c-a5-3=302=15
Suy ra a = 15.3 = 45
 b = 15.4 = 60
 c = 15.5 = 75
Đáp số 7A trồng 45 cây; 7B trồng 60 cây; 7C trồng 75 cây
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 4
( 2,5 điểm)
Vẽ lại đúng hình 
a⊥CD (gt) và b⊥ CD (gt) => a//b ( Từ vuông góc đến song song)
Do a//b ( phần a) => B3 = A1 = 600 ( so le trong)
 B1 = B3 = 600 ( đối đỉnh)
 B4 + B1 = 1800 ( kề bù)
=> B4 + 600 = 1800 => B4 = 1200 
c) Do BE là phân giác góc ABD nên ABE = 1200: 2 = 600
Tam giác ABE có ABE + BEA + EAB = 180 0 ( định lý)
 600 + BEA + 600 = 1800
BEA = 600 
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 5
 ( 0,5 điểm )
 1+ 12.2. (2+1)2 + 13. 3.(3+1)2 + 14. 4.(4+1)2 + + 120. 20.(20+1)2
= 1 + 32 + 42 + 52 + 62 + + 212 = 2+3+4+5+ +212 = 115
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_toan_lop_7_hoc_ki_1_kem_dap_an.docx